İLKELERİMİZ

1-Her türlü ayrımcılığa karşı dayanışma

Cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi ile ilgili olarak kendini sorgulayan, keşfetmeye çalışan lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks vd. LGBTİ+ bireylerin maruz kaldığı damgalanma, dışlanma, ötekileştirme, nefret, izolasyon ve benzeri ayrımcılıklarla mücadele ederken; din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, vatandaşlık, yaş, engellilik durumu vb. temelli her türlü ayrımcılık ve baskıya karşı dururuz.

2-Şiddetsizlik ilkesi

Ürettiğimiz söylem ve eylemlerde şiddetin her türlüsüne karşı dururuz. Şiddetsiz ilişki kültürüne katkı sunar, zıtlıkların şiddet kullanılmadan çözülmesi için yollar buluruz.

3-Gizlilik ilkesi

Katılımcıların özel hayatlarına onların izin verdiği ölçüde dâhil oluruz. Kişilerin onayı olmadan üçüncü şahıslarla bilgi paylaşmayız.

4-Gönüllülük ilkesi

Dernek faaliyetlerini gönüllülük temelinde yürütür, bu faaliyetlerin kişisel amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanılmasına izin vermeyiz.

5-Karar alma süreçlerinde karar alma ilkesi

Amaçlara uygun araçlar seçerek ve kapsayıcı çözümler üreterek şeffaf, açık ve samimi bir yol izleriz. Dernek kararlarını mümkün olan en geniş katılımla ve uzlaşarak alırız.

6-Şeffaflık ilkesi

Ürettiğimiz söylemler ve eylemlerle ilgili karar alma süreçlerinde şeffaf olmayı önemsiyoruz. 

7-Sorumluluk ve emeğe saygı ilkesi 

İşlerimizi gönüllülük temelinde yürütür; komisyon, komite, atölye gibi çeşitli çalışma grupları yoluyla sorumluluk alma ve inisiyatif kullanmayı benimseriz. Hiyerarşi oluşturmaksızın herkesin emeğine eşit derecede saygı duyarız.

8-Alınan sorumluluklarda hesap verebilirlik ilkesi

Aldığımız sorumlulukları yerine getirmeyi, getiremeyeceğimizde destek istemeyi, gerektiğinde başkasına devretmeyi doğru bulur ve bunu bekleriz.

9-Raporlama ilkesi

Katıldığımız toplantılar dâhil bütün etkinliklerden sonra yazılı rapor hazırlamaya ve iletmeye, bu raporlarda etkinliğin derneğe katkılarından bahsetmeye ve tanışılan kişilerin iletişim bilgilerini gizlilik ilkesi çerçevesinde kaydetmeye ve paylaşmaya özen gösteririz.

10-Maddi konularda hesap verebilirlik ilkesi

Gelir kaynaklarımız ve giderlerimiz hakkında istenildiği anda hesap verebilir olmayı benimseriz ve tüm hesapları katılımcılarla şeffaf şekilde paylaşırız.

11-Örgütlenme ilkesi

Grubumuza katılan herkesin deneyimlerine ayrı ayrı saygı duyarız. Yönlendirici ve baskıcı olmadan, onları anlamak için dinleriz. Onları bilgilendirerek paylaşımcı ve katılımcı olmaya teşvik ederiz.

12-Bağımsızlık ilkesi

Bir sivil toplum kuruluşu olarak devleti, hükûmeti, iktidarı, muhalefeti, siyasi partileri, siyasi oluşumları, kurumları ve kuruluşları temsil etmeyiz. Dernek bağımsızlığımızı engelleyecek hiçbir oluşumun bileşeni olmayız. Ortak amaçlar doğrultusunda beraber çalıştığımız grup ve oluşumlarla bütün ilkelerimizin örtüşmesi şartını aramayız. Ortak amaçlar doğrultusunda çalışırken karşılıklı değişim ve dönüşüme inanır; ancak ilkelerimizle bağdaşmayacak, karar ve politikalarımıza müdahale edecek oluşumlarla iş birliğine girmeyiz.